ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2(14)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (เฉพาะเงินฝากธนาคารที่ปรากฎในรายการเงินของมหาวิทยาลัย) รายงานผลการสอบทานรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุม Conference Room 2 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)