นายธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ เรื่อง Guidelines for Cultural Tourism Interpretation Development of Mueang District, Trang Province ในงานประชุม 7th World Tourism Conference 21th International joint World Cultural Tourism Conference ซึ่งผู้จัดประชุมคือ World Cultural Tourism Association, 512-1205,710 Gil, 20 Hanam-daero, Gwangju, Korea โดยนำเสนอในรูปแบบ บรรยาย ณ เมือง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาจัดประชุมวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 4(34)/2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วม โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ กรุงจาการ์ตา