นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. … และเรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. … ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  7 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 12(20)/2560
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ