วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการทำข้าวปั้นโอนิกิริให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ณ สำนักงานใหญ่ เพลินจิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สี อาจารย์ธีราพร นิลรัตน์ อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ในการทำข้าวปั้นโอนิกิริ

 

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่6(15)/2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการ