ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรุ่นที่ 11 (Work Manual) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพรุ่นที่ 11” ให้กับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ สมัครเข้ารับการอบรมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ทั้ง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มรภ. (สุรินทร์ ธนบุรี สุราษฎร์ นครศรี อยุธยา) มทร. (ตะวันออก อีสาน ศรีวิชัย) ม.จุฬาฯ ม.มหามกุฎฯ ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ ม.สุโขทัย ม.สงขลาฯ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สถาบันดนตรีกัลญานิวัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปัญญาภิวัฒน์ สำนักงานปลัดกระทรวง (อุตสาหกรรม วิทย์ฯ ทรัพยากรธรรมชาติฯ สาธารณสุข การคลัง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คณะแพทย์ศาสตร์รามาฯ ราชวิทยาลัยจุฬาฯ รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยมี ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ อ.ดร.กัญญทอง หรดาล และ อ.สุมาลี ฉายปัญญา เป็นวิทยากร การอบรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตามพันธกิจการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต