ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(58)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สำนักกิจการพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  3 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าอวยพรแด่อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(22)/2561