มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยนายศุภพล กิจศรีนพดล เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างมาตรฐานองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)ได้รับงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้จัดทำโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยมีตัวแทนเข้าร่วม รวม 10 องค์กร ในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ให้สัมภาษณ์รายการประเด็นดังหลังข่าว