โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “Digital marketing Trend ๒๐๑๘”

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู๎มีสิทธิ์เข๎ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมซ่อมแซม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยิธีเฉพาะเจาะจง