ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : การปรับตัวร่วมกันทุกภาคส่วนตั้งแต่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจนถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย” ในการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย ๔.๐” โดยมี นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเชิญมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะการปรับหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลด้วยฐานสมรรถนะ เพื่อให้การผลิตและพัฒนาบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

โรงแรมสวนดุสิต เพลส อบรมธรรมเนียมวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา 2
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 8(38)/2561