นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)
โรงแรมสวนดุสิต เพลส อบรมธรรมเนียมวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา 2