ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2561 มีวาระสำคัญ ดังนี้  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพข่าว:พศิน) 

ประชุมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล”
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)