วันที่  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ผศ.กานดา  โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  เป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการ  “เรื่อง หมู หมู” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาลของศูนย์การศึกษาพิเศษจัดขึ้น  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้เรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับหมู  เช่นเรียนรู้ลักษณะและส่วนประกอบต่างๆของหมู  เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงและดูแลหมู  เรียนรู้เรื่องอาหารจากเนื้อหมู  และได้ฝึกทำหมูสับทอดด้วยตนเอง  ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
มสด.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2/2561