ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและบรรณาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ให้เกียรติมาเป็นกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. โกวิท พวงงาม ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนา  ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา คุณารักษ์ ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี รองศาสตราจารย์ ดร. วรนาถ  แสงมณี รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู ดร.ศักดิ์ณรงค์  มงคล และคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย โดย ดร. บูชิตา สังข์แก้ว สรุปรายงานการดำเนินงานของวารสารฯ ประจำปี 2560  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ม.สวนดุสิต ลำปาง แนะแนวน้อง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)