วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มสด.ศูนย์ฯลำปางจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาโภชนศาสตร์และสุขภาพให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง รุ่น 40 จำนวน 100 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง โดยเป็นการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับประวัติและอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก อ.อรรถ ขันสี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารฯพร้อมทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยพื้นบ้าน เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นของจังหวัด ลำปาง พร้อมด้วย อ.สังวาลย์ ชมภูจา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม ครัว มสด.