ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม บริการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน คน 217 ด้วยโปรแกรม English Discoveries Online ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิละอออุทิศ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)