เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม “การอบรมทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่การสอบ TOIEC รุ่นที่ 1” ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณอรรถยา ธนาฐิตากร ติวเตอร์ภาษาอังกฤษและ TOIEC สถาบัน Academic Crew เป็นวิทยากรซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสำคัญยิ่งในปัจจุบันและอนาคตให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  ณ ห้อง 32505 อาคาร 32 ชั้น 5 เวลา 09.00-16.00 น.

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้า คว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเซปักตะกร้อ โนราห์กินรี ศรีวิชัยเกมส์
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรสวนดุสิต