ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-15.30 ณ อาคารอารยา สุขวงศ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560
อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจครัวสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อดูระบบการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ