ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาภายนอกและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 25 ทุน 2. ทุนเรียนดี จำนวน  21 ทุน และ 3. ทุนจิตอาสา/ทำคุณประโยชน์/สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน  16 ทุน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 ทุน (ภาพ: ตระกูล  รัมมะฉัตร /ข่าว: รัตนาพร ศรีมาตย์)

การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ครั้งที่2/2561
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย