วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-18.30 น.  กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ” เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในทุกวันพุธ  ณ บริเวณระหว่างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและอาคารปราโมทย์ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี