วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-18.30 น.  กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ” เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในทุกวันพุธ  ณ บริเวณระหว่างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและอาคารปราโมทย์ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมูย่างเมืองตรัง
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)