รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นางสาวอนุสรา นาคะรัตน์วิจิตร์ จากบริษัท เอสบีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด (ผู้ใช้บัณฑิต) ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 6 -7 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 506 อาคารเรียน 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด
มสด.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4/2561