กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารงานสารบรรณ การจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และเลขานุการมืออาชีพ” ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี นางกัณณ์อลิน  สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาวจุฑารัตน์  เกิดลาภ เลขานุการเป็นวิทยากรบรรยายร่วมด้วย