หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ