ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการมอบนโยบายสำนักกิจการพิเศษตามแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561-2564 เพื่อให้มีความชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติงาน และมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 10 เมษายน 2561

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier