เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับครูปฐมวัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษา  ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและกฎหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์วิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ จากนั้นเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับครูปฐมวัย” โดยได้รับเกียรติจาก นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1  และหลังจากนั้น เป็นการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาครูในยุคศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติ จาก นายศักดิ์ชาย  สระแก้ว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1

โดยมีอาจารย์พรพิมล นามวงศ์ อาจารย์ประจำรายวิชา เป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งมีอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ ดร.สุธากร วสุโภคิน และ อาจารย์กรกนก มักการุณ ซึ่งงานนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา กว่า 50 คน โดยบรรยากาศในการสัมมนาเป็นไปด้วยดี  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอารยา สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี