หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม การอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4  Goodbye Senior รหัส 57 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้องรามบุตรี โรงแรม Ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai