วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (รมป.2) ได้จัดนิทรรศการกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร  อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยและเลขานุการ ร่วมงานในครั้งนี้ โดยได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ในหัวข้อ กระบวนทัศน์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 และรับชมการนำเสนอองค์ความรู้ของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น