วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-15.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ในชื่อ “กิจกรรม ปฐมนิเทศ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส 57 โดยมี ผศ.ดร. อารีย์ พรหมเล็ก เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล และศูนย์ฝึกอบรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ศูนย์ฯนครนายก ปฐมนิเทศหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program)
กิจกรรมการเรียนการสอนของค่าย May Camp (วันที่ 6)