บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ของ นางสาวศิรินทร์ อินทรวิชะ เรื่อง “มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับบุตรของทัณฑสถานหญิง” ได้รับเกียรติจาก ศ. พล ต.ต. หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธาน ดร.นัทธี จิตสว่าง  รองผู้อำนวยการสภาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และ รศ. ดร. จิตตินันทน์ เดชะคุปต์ อาจารย์ประจำพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นกรรมการผู้คุณวุฒิ และ ผศ. ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นอาจารย์ปรึกษาร่วม ในวันที่ 16 พฤษภาคม  2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 306 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี ทั้งนี้หลักสูตรฯ จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบในครั้งนี้ 

กิจกรรม May camp
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต