ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3(5)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน-เดือนพฤษภาคม 2561 (ร่าง) คู่มือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2561

หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยจัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility" ครั้งที่ 4/2561
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมนำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ในจังหวัดนครนายก