ด้วย มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning Techniques) ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) โดยการใช้ Games Based Learning มาบูรณาการการสอนควบคู่กับการสอนรูปแบบอื่น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ โดยงานเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดทำหนังสือเชิญบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ผู้สอน) ไปยังคณะ/โรงเรียน เพื่อเชิญให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยลงทะเบียนในระบบสำรองที่นั่งการอบรม (e-Training)  Link : http://sduthelink.dusit.ac.th/login/index.php/login ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน ๑๐๐ ท่าน และจะประกาศผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โทร ๕๐๓๒

กำหนดการ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ในโจทย์ “ไอเดียบริหารจัดการขยะในบ้าน/เมืองของท่าน”
การจัดการขยะอย่างครบวงจร