วันที่ 9 ก.ค. 61 ศูนย์การศึกษาพิเศษ และฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมวายุภัคษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เยี่ยมชมบูธของ มสด.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7(28)/2561
บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนาความรู้และทักษะ การใช้งาน ระบบวารสารออนไลน์ OJS 3.0"