รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7(28)/2561 โดยมีวาระเรื่องสรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบ Thai University Central Admission System : TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เรื่องความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการตามรูปแบบ “Professional Development : PD หรือการพัฒนาวิชาชีพครู” ปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่3/2561
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่10