โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมวิธีการสอนว่ายน้ำที่ถูกต้อง และหลักการสอนว่ายน้ำแบบฐานสี ให้กับครูสอนว่ายน้ำของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียว ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สวนดุสิต คุยสร้างงาน” การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ในหัวข้อ  “ศาสตร์การดูโหงวเฮ้ง”
มสด. จัดกิจกรรม สวนดุสิต:คุยสร้างงาน การจัดการความรู้ (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคมในยุคดิจิทัล หัวข้อ “ศาสตร์การดูโหวงเฮ้ง”