ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมที่ 3 หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาคพลเมือง” ซึ่งภายใต้โครงการมีกิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาคพลเมือง” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 สิงหาคม 2561

มสด. จัดกิจกรรม “การให้คำแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการภายใน” โครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชั่น ECOLIFE
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล