ศูนย์ลำปาง มสด. ขอเชิญร่วมประมูลภาพวาดจากเส้นทางงานวิจัย “ขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน” สบทบทุนการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

ผศ.ดร.วรรณา พิเชฐพฤทธ์ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า มีโอกาสได้ไปร่วมลงพื้นที่งานวิจัยในโครงการสวนดุสิตวิชาการจากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดในการขับเคลื่อนการจัดการทุนวัฒนธรรมด้านอาหาร การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ตลอดจนการผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ในการร่วมกันพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้านอาหาร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยดึงจุดเด่นและความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของอาหารชนเผ่าในแต่ละชนเผ่ามาเป็นส่วนหลักในกระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอในงานนี้ รวมถึงโครงการนี้ยังเป็นการบูรณาการการทำงานของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอีกด้วย ซึ่งตลอดเส้นทางการลงพื้นที่วิจัยผ่านป่า เขา ธรรมชาติ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  จึงต้องการสะท้อนภาพความสวยงาม ความประทับใจที่ได้เห็นจากเส้นทางงานวิจัยผ่านงานศิลปะเป็นภาพวาดสีน้ำมัน และมีแนวคิดต่อเนื่องที่ต้องการส่งต่อภาพวาดในครั้งนี้ไปยังผู้ที่ชื่นชอบภาพธรรมชาติผ่านกิจกรรมการประมูลภาพวาด โดยรายได้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมชมภาพและร่วมประมูลได้ในงานมหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 054-228018 หรือ facebook : มหกรรมอาหารชนเผ่า จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19
มสด.จัดประชุมคณะทำงานทบทวนการจัดทำ มคอ. 3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561