รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(31)/2561โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เรื่องสรุปผลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการคามรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ(km)ของหน่วยงาน ครั้งที่4(14)/2561
สถาบันขงจื่อฯ จัดการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561