นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(58)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. ฯลฯ วันที่11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โร แรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มสด. ครั้งที่ 1(6)/2562