ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วยสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานโรงเรียนการเรือน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ซึ่งตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office) ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง