ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในงานดังกล่าวมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้  “กาแฟผสมสำเร็จรูปชนิด 3- in-1 เสริมไอโซฟลาโวนจากจมูกถั่วเหลือง” ผลงานโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ อาจารย์วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ และ ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัล CAI Award Invention & Innovation  “สิ่งทอนาโนคอมโพสิตโพลิเมอร์หน่วงไฟ  และ “ปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน ผลงานโดย ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ และ ดร.กันต์ ปานประยูร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (iENA 2018) 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมในหัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ฯลำปาง จัดโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในรายวิชาอาหารไทยร่วมสมัย