นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้มาเยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปฎิบัติงานการจัดเตรียมและบริการอาหารในส่วนของระบบการจัดเตรียมและจัดซื้อวัตถุดิบ และระบบการจัดเตรียมการบริการอาหารที่ร้านโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองอาคารและสถานที่ มสด. จัดอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาลิฟต์และการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้โดยสารกรณีลิฟต์ติดค้าง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference หัวข้อ นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์