มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 :  วิ่งรอบรั้ว  ทัวร์รอบเมือง ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาพา เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Risk Management ตามหลักการ COSO ให้บุคคลภายนอก รุ่นที่ 4/ 2562