วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ทางศูนย์ลำปาง ได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการ ปปช.ประจำศูนย์ลำปาง บรรยายพิเศษเรื่อง “พลเมืองกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้างแนวทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น” ในรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี นำโดยผศ.ดร.วรรณา พิเชฐพฤทธ์ อาจารย์ประจำรายวิชา ณ ห้อง 306 อาคารธุรกิจการบิน มสด.ศูนย์ฯลำปาง 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. รับการรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic GMP)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561