ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา, ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา, ดร.นันทวัน เรืองอร่าม, ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ และ รางวัล Popular Vote
จากผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 29 ผลงาน ในการประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-
30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทั้งนี้ ผลงานที่ไดรับรางวัลเกิดจากการพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมและนำเสนอเกมเมนูผองเพื่อน เป็นหนึ่งในบอร์ดเกมที่ได้พัฒนาขึ้นในระหว่างการอบรม และได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงเกมให้สามารถนำ
ไปประยุกต์ในใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based Learning) ซึ่งทีมผู้พัฒนาได้ทำการพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมและนำเสนอเป็นบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมเสริมทักษะการสร้างสรรค์เมนูอาหาร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ประกาศเพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
มสด.จัดกิจกรรม “สวนดุสิต รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561