กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย และได้รับเกียตริจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ Green Office