มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จ.นครนายก ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนศึกษาต่อสำหรับการมีงานทำในอนาคต ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 9.45-10.30 น. 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก
คณะครุศาสตร์จัดประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต