มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนองครักษ์จ.นครนายก โดยได้ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนศึกษาต่อสำหรับการมีงานทำในอนาคต ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จ.นครนายก