วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มสด. ชุดที่ 18 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบส่ิงของ และเงินบริจาค ที่ได้รับจากการสมทบทุน ของสมาชิก และผู้ให้การสนับสนุน อาทิ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสด. จำกัด คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมียอดเงินบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 50,999 บาท ณ มูลนิธิเด็ก (FFC) “บ้านทานตะวัน” พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 4(24)/2562
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562