ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐานให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคคลทั่วไป “ในหัวข้อ ภาษาจีนเชิงสถานการณ์” (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)

ด้วย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดทำโครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐานให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคคลทั่วไป “ในหัวข้อ ภาษาจีนเชิงสถานการณ์” (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม) และบุคคลทั่วไป (มีค่าธรรมเนียม) ได้พัฒนาทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้น กำหนดการเรียนการสอน เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๒๐๗ อาคาร ๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดโครงการดังแนบ

โครงการอบรมภาษาจีน
ใบสมัคร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวทุกมิติ...ฟรี!!
ประชาสัมพันธ์รายชื่อบุคลากรโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี