บุคลากรและนักศึกษามสด.ศูนย์ฯลำปางร่วมกิจกรรม”มสด.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปางได้ให้ความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้ามารับบริจาคโลหิต ทั้งนี้ เพื่อสำรองในคลังเลือดให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษา วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานชั้น 1 อาคารธุรกิจการบิน มสด.ศูนย์ฯลำปาง