รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 และผู้ประกอบการโดยมี นางชัญญาภัค มุณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศภ.8 กล่าวรายงานถึงโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กล่าวเปิดงานพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดภายใต้โครงการ Flagship พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคกลางสู่อุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)